Craspedites nodiga - Solnhofen (Germany)

(from: www.rotondarock.com)